Průvodce správným a jednoduchým způsobem citování

Správné citování je důležité pro všechny druhy psaní, protože pomáhá zajišťovat důvěryhodnost a transparentnost nového textu. Bez citací by bylo těžké ověřit si informace, zjistit zdroje a vyvinout vlastní názory. Proto by měly být citace používány ve všech typech psaní jako standardní praxe. V tomto článku si probereme některé základní principy citování a uvedeme několik příkladů, jak citovat různé typy zdrojů.

Co je to citace?

Citace je odkaz na zdroj, ze kterého autor čerpal, jedná se o vyjádření respektu k původnímu textu a jeho autorovi. Citace může být přímá (doslovné citování) nebo nepřímá (parafráze, kdy se autor snaží vyjádřit myšlenky jiného autora svými slovy).

Při citování je důležité udržet správnou rovnováhu mezi uznáním práce jiných autorů a prezentováním vlastních myšlenek.

Proč je citace důležitá?

Citace slouží k uznání práce jiných autorů a umožňuje čtenáři ověřit informace, které jsou prezentovány v akademické práci. Bez citací by bylo obtížné rozlišit, zda jsou informace původní nebo převzaté z jiného zdroje. Kromě toho citace pomáhají čtenářům najít další literaturu, která se vztahuje k tématu, které autor prezentuje.

Jak citovat?

Při citování je důležité použít správný styl citace. V České republice se používá několik různých stylů citace, v závislosti na oblasti a předmětu práce. Některé z nejčastěji používaných stylů citace jsou:

  • ČSN ISO 690 - tento styl citace se používá v různých oblastech a je často používán pro vědecké a akademické práce.
  • APA styl citace se často používá v oblasti psychologie a sociálních věd.
  • MLA styl citace využijete v oblasti humanitních a jazykových studií.
  • Chicago styl citace se používá v různých oblastech a je často používán pro práce v oblasti historie a umění.

Každý styl citace má svá specifika, co se týče formátu citace, užívání závorek, oddělovačů a dalších prvků. Při psaní akademických prací je obvykle vyžadováno, aby autor používal jeden konkrétní styl citace, který je doporučen v dané oblasti.

Přímá citace

Přímá citace je doslovné citování zdroje. Při použití přímé citace je důležité uvést jméno autora, rok vydání a stránku, ze které byla citace převzata. V přímé citaci se používají uvozovky.

Příklad přímé citace pro knihu: "Vzdělávání by mělo být procesem, který probíhá po celý život a nejen v rámci formálního vzdělávacího systému" (Lacko, 2012, s. 45).

Po přímé citaci následuje oddělovač, například tečka nebo čárka, a poté pokračuje vlastní text autora.

Nepřímá citace

Nepřímá citace je parafrázování myšlenek jiného autora svými slovy. Při použití nepřímé citace je důležité uvést jméno autora a rok vydání zdroje, ze kterého jsou informace převzaty. V nepřímé citaci se uvozovky nepoužívají, protože se v této formě citace neuvádí přesný citovaný text, ale jen parafráze nebo shrnutí autorova tvrzení.

Příklad pro knihu: Lacko (2012) tvrdí, že vzdělávání by mělo být procesem, který probíhá po celý život a nejen v rámci formálního vzdělávacího systému.

Citace elektronických zdrojů

Při citování elektronických zdrojů, jako jsou webové stránky, je důležité uvést jméno autora, název stránky, název webu, datum přístupu a URL adresu.

Příklad citace webové stránky: “Novák, Petr. Jak správně citovat zdroje [online]. 2022-03-15 [citováno 2022-04-25]. Dostupné z: https://www.priklad.cz/jak-spravne-citovat-zdroje”

Pokud se jedná o elektronickou knihu nebo článek, je třeba uvést jméno autora, název knihy nebo článku, název vydavatele, datum vydání a identifikátor (např. ISBN nebo DOI).

Příklad citace elektronické knihy: “Svěrák, Zdeněk. Kocour Mikeš [online]. 1. vydání. Praha: Albatros, 2020 [citováno 2022-04-25]. Dostupné z: https://www.databazeknih.cz/knihy/kocour-mikes-496313”.

Citace obrázků a tabulek

Při použití obrázků a tabulek z jiných zdrojů je důležité uvést zdroj. Zdroj by měl být uveden pod obrázkem nebo nad tabulkou a měl by obsahovat jméno autora, název zdroje, rok vydání a stránky, na kterých se nachází.

Pokud je obrázek nebo tabulka získána z elektronického zdroje, je třeba uvést URL adresu a datum přístupu.

Příklad citace obrázku: "Obrázek 1. Zdroj: Smith, J. (2018). Jak psát akademické práce. Oxford University Press, s. 34."

Závěrem

Správné citování jiných textů je klíčové pro zajištění kvality a důvěryhodnosti vaší práce. Při použití citací by měla být vždy dodržována pravidla a normy dané institucí nebo oborem.

Kromě toho, že citace zajišťují spravedlnost vůči původním autorům, mohou také poskytnout užitečné informace pro čtenáře, kteří mohou chtít prozkoumat dané téma dále.

Při citování je tedy důležité být pozorný k detailům, aby bylo dosaženo nejvyšší možné kvality a důvěryhodnosti práce. Použitím správných citací mohou autoři zajistit, že jejich práce bude respektována, citována a používána jako důležitý zdroj informací pro další výzkumy.

Tip na závěr: špatná citace je lepší než žádná citace, proto se nebojte chyb a citujte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Drobné zaváhání vám autor původního díla určitě rád odpustí.

Rychlá navigace

Kontaktní informace

Jindyne s.r.o.
společnost patentových zástupců
IČO: 02014475
DIČ: CZ02014475
U Statku 77, Mnichovo Hradiště, Hněvousice 29501

E-mail: info@jindyne.cz

Přihlaste se k odběru novinek

Máte dotaz? Napište nám

Kontaktní formulář
© 2024 Jindyne s.r.o.
menu