Autorské právo

S ochranou značky velmi úzce souvisí autorské právo, proto si o něm pojďme něco říct.

Zjednodušeně řečeno, autorské právo je souhrn právních norem upravujících práva autora k jeho autorskému dílu. Tyto a další normy najdete v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon).

Autorské dílo

Co je tedy autorské dílo? Autorské dílo je jakékoliv dílo (umělecké nebo vědecké), které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti jeho autora a je zároveň vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě.

Autorské dílo musí být jedinečné. Pokud dva autoři vytvoří ve stejném okamžiku naprosto stejné dílo, nejedná se o jedinečné dílo a tudíž k němu autorské právo nevznikne. Naopak pokud dva autoři vytvoří stejné dílo každý v jiném okamžiku, autorské právo k prvnímu dílu vznikne, to pozdější dílo bude pravděpodobně plagiát.

Autorské dílo musí také být vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě. To znamená, že nápad či myšlenka nemůže být autorským dílem, dokud není nějakým způsobem zpracována (zapsána, nahrána apod.).

 • Za dílo považujeme i počítačový program, pokud je původní (původní je v případě, že je autorovým vlastním duševním výtvorem)
 • Za dílo považujeme i databázi, která je buď způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou nějakým způsobem uspořádány.
 • Za dílo považujeme i fotografii, je-li původní

Na co se autorské právo vztahuje?

Autorské právo se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části včetně názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky autorského díla (viz výše).

Autorské dílo se vztahuje i na dílo vzniklé tvůrčím zpracováním jiného díla, včetně překladu (tím ale nejsou dotčena práva autora původního díla, který k tomu musí dát souhlas).

Autorským dílem není:

 • Námět díla
 • Denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě
 • Myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě

Autorským právem chráněna nejsou:

 • Úřední díla (právní předpisy, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina aj.)
 • Výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní či pseudonymní

Kdo je autorem?

Jednoduše řečeno, autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.

V případě, že autorů je více, náleží autorské právo všem společně a nerozdílně (rozhodnutí o díle musí být jednomyslná).

Autorem nemůže být právnická osoba, ta bývá – v případě díla zaměstnaneckého – jen vykonavatelem majetkových autorských práv.

Vznik autorského práva

Autorské právo vzniká automaticky, a to okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Autorské právo zároveň nezaniká ani ve chvíli, kdy je věc, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, zničena.

Obsah autorského práva

Autorské právo zahrnuje:

 1. Výlučná práva osobnostní a 
 2. Výlučná práva majetková

Osobnostní práva

Osobnostních práv se autor nemůže vzdát. Osobnostní práva jsou nepřevoditelná a zanikají až smrtí autora.

Tyto práva zahrnují:

 • Právo rozhodnout o zveřejnění díla
 • Právo osobovat si autorství
 • Právo na nedotknutelnost díla

Majetková práva

Ani majetkových práv se autor nemůže vzdát, jsou nepřevoditelná a zanikají 70 let po autorově smrti.

Jedná se o právo dílo užít a právo dílo nechat užít

Výjimky a omezení autorského práva jsou stanoveny v autorském zákoně.

Ochrana autorského práva

V případě porušení či ohrožení autorského práva se autor může domáhat:

 • Určení svého autorství
 • Zákazu ohrožení svého práva včetně hrozícího opakování
 • Sdělení informací o charakteru porušování jeho práv
 • Odstranění následků zásahu do práva
 • Poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu
 • Zákazu poskytnutí služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autorského
 • Práva uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl
 • Práva na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení
  •  místo skutečného ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání s dílem
  • výše bezdůvodného obohacení činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem

Licence

Licence je autorem poskytnuté oprávnění k výkonu práva dílo užít.

Licencí autor uděluje prostřednictvím licenční smlouvy.

Licenční smlouva je smlouva, kterou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (tj. licenci) a nabyvatel se zavazuje, není-li sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu.

Licence můžeme rozdělit na licence výhradní a licence nevýhradní.

Licence výhradní znamená, že jedině nabyvatel licence může dílo dále užívat. Výhradní licence musí mít písemnou podobu.

Licence nevýhradní znamená, že autor může dílo užívat i po udělení licence, a dokonce i udělovat další licence. Nevýhradní licence nemusí být uzavřena v písemné podobě.

Další možnosti dělení licencí:

 • Licence k jednotlivým způsobům užití X licence ke všem způsobům užití díla
 • Licence v omezeném X neomezeném rozsahu
 • Licence na dobu určitou X neurčitou X na celou dobu trvání majetkových autorských práv

Zvláštní režimy děl

Zaměstnanecké dílo

Zaměstnanecké dílo je takové dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli.

Autorovi v tom případě zůstávají osobnostní práva nedotčena, ale vykonavatelem majetkových autorských práv je jeho zaměstnavatel.

Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo

Dílo vytvořené na objednávku je takové dílo, které bylo vytvořené na základě smlouvy o dílo. U něj platí, že že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak. K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy (viz výše).

Není-li sjednáno jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít i sám a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele.

Obdobný režim má i soutěžní dílo (dílo vytvořené autorem jako soutěžícím ve veřejné soutěži).

Rychlá navigace

Kontaktní informace

Jindyne s.r.o.
společnost patentových zástupců
IČO: 02014475
DIČ: CZ02014475
U Statku 77, Mnichovo Hradiště, Hněvousice 29501

E-mail: info@jindyne.cz

Přihlaste se k odběru novinek

Máte dotaz? Napište nám

Kontaktní formulář
© 2024 Jindyne s.r.o.
menu