< Slovníček pojmů

Autorský zákon

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.  Tento zákon upravuje autorské právo (právo autora k jeho autorskému dílu), práva související s právem autorským (právo výkonného umělce k jeho výkonu a podobná práva), právo pořizovatele k jím pořízené databázi, ochranu práv podle tohoto zákona a kolektivní správu práv upravených tímto zákonem.

Další pojmy

Ochranná známka

Ochranná známka je právní nástroj ochrany značky. Vzniká registrací v rejstříku ochranných známek, kterou provádí příslušný úřad průmyslového vlastnictví.

Rozlišovací způsobilost ochranné známky

Rozlišovací způsobilost je základní vlastností každé známky. Jedná se o schopnost značky rozlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiných osob. Rozlišovací způsobilost znamená schopnost značky identifikovat původ výrobků a služeb.

Národní ochranná známka

Národní ochranná známka je známka, která platí jen v území státu, který jí udělil ochranu. Národní známky zapisují národní úřady průmyslového vlastnictví. České národní ochranné známky registruje Úřad průmyslového vlastnictví ČR.

Mezinárodní ochranná známka

Mezinárodní ochranná známka je známka, která platí ve všech státech Madridské Unie, které přihlašovatel vyznačil v přihlášce. Mezinárodní přihlášky zapisuje Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO).

Evropská ochranná známka

Evropská známka neboli ochranná známka EU platí ve všech členských státech EU plus v těch, které k EU později přistoupí. Evropské známky uděluje Úřad EU pro duševní vlastnictví (EUIPO).

1 2 3 15

Přihlaste se k odběru novinek

facebook-squarelinkedin-squareangle-downinstagramcrossmenu